informacje nieudostępnione

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.).

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, w których Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas podmiot zobowiązany może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostanie wezwany do uiszczenia opłaty.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Biblioteki, wybierając jeden z poniższych sposobów:

  1. przesłać na adres: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom
  2. złożyć osobiście w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, pokój 05A
  3. przesłać na adres email: sekretariat@bp.radom.pl
  4. przesłać faxem na numer: 48 345 95 50 wew. 101