informacje podstawowe

NAZWA JEDNOSTKI:
Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu
RODZAJ:
Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Mazowieckiego 
LOKALIZACJA:
woj. mazowieckie , pow. radomski
ADRES:
ul. Kościuszki 5a 26-600 Radom
 
KONTAKT:
tel. +48 48 345-95-50
e-mail: sekretariat@bp.radom.pl
DYREKTOR:
Tomasz Trela
tel. +48 48 345-95-50
e-mail: dyrektor@bp.radom.pl
NIP JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ:
113-245-39-40

REGON:000930868

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1,2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016): informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5A, 26-600 Radom, tel. 48 345 95 50.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną: iod@ckziu.radom.pl . Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji obowiązku prawnego wynikającego z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.
  5. Okres przechowywania danych osobowych wynika z: „Jednolitego rzeczowego wykazu akt” i wynosi 10 lat.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych. Prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie o którym mowa powyżej.
  7. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86